header2

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ อุณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลการดำเนินงาน กพร.

ข่าวการรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม

1129435
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
877
1189
4609
8552
7039
35726
1129435

Forecast Today
1056

4.34%
40.60%
5.85%
6.80%
0.01%
42.40%
Online (15 minutes ago):39
39 guests
no members

Your IP:18.207.133.27

Login Form

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

*งานพัฒนานวัตกรรมการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

    - หนังสือ นร 1200/ว14  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

    - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

    - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มิถุนายน 2548

*งานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน

    - พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

    - หนังสือ นร 1200/ว3 วันที่ 8 มีนาคม 2562 การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

    - แบบคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

    - หนังสือ นร 1200/ว18 วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

    - หนังสือ นร 1204/ว6 วันที่ 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม

    - หนังสือ นร 1200/ว13 วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานชองรัฐ

    - หนังสือ นร 1200/ว15 วันที่ 11 กันยายน 2549 เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน

    - หนังสือ นร 1200/ว27 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

*งานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  

    - มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 เมษายน 2559

*กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    การเงินการคลัง

    - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

    - ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

    - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   พ.ศ. 2526

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

       - พรบ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

       - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

       - หนังสือ กค 0409.6/ว42 วันที่ 26 กรกฎาคม 2552  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพนะหะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

     เบี้ยประชุมกรรมการ

       - พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

       - พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

       - พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

     อื่นๆ

       - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

       - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับสมบูรณ์)

       - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

       - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

       - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

       - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

       - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

search

QA
ment65
comman3ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการrepot psdg61

law

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบปร...
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 26 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.5/15111 เรื่องมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16362... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16358... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16304... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 0201.4/16336 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เว...
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16336 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/16294 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.3/16223 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชน... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/15841 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ไ...
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15841 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/15926 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้า...
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15926... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15838 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564
ศธ 0208/2605 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
งานถวายบังคบพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 0201/15886 ประชาสัมพันธ์ในการใช้ตรา...
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201/15886 ขอส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.6/15775... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/16179 เพื่อนครอบครัว
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 02145/16179 เพื่อนครอบครัว Read More...
IMAGE หนังสือประชาสัมพันธ์
วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564
หนังสือประชาสัมพันธ์ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564
ศธ 0201.3/ว15808 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0207/14832 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผ...
วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564
ศธ 0207/14832 เรื่อง... Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0207/16286 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง Read More...
IMAGE
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจ...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร... Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564
มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบ...
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง... Read More...
IMAGE ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลั...
วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564
ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE เลื่อนข้าราชการ
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
เลื่อนข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38... Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

IMAGE
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
แจ้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน Read More...
คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...