คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายใน

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายใน

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานการศึกษา

2. การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธสาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ

3. การจัดตั้งสำนักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ

4. การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. การจัดตั้งสำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา

7. การจัดตั้งสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8. จัดตั้งสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ

10. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ

12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา