ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

  1. เกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
  2. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
  4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555
  5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546