ผู้บริหารระดับสูง

 

ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ