คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง)

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ปรับปรุง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

สำนักในส่วนกลาง

แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  2. แบบฟอร์มเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  3. แบบฟอร์มเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  4. ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ที่ ศธ 0212/10317) 

 5. หนังสือที่ ศธ 0212/14644 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเมินตนเอง) รอบ 12 เดือน 

    -  แบบฟอร์มรายงาน DOWNLOAD

สำนักงานศึกษาธิการภาค

แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  2. แบบฟอร์มเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  3. แบบฟอร์มเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  4. ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผล O – NET

  5. ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ที่ ศธ 0212/10318) 

 6. หนังสือที่ ศธ 0212/14645 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเมินตนเอง) รอบ 12 เดือน 

    -  แบบฟอร์มรายงาน DOWNLOAD

     -  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธภ. 2563 DOWNLOAD

 7. หนังสือที่ ศธ 0212/15239 เรื่องปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตคามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  2. แบบฟอร์มเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  3. แบบฟอร์มเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  4. ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ผล O – NET

  5. ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ที่ ศธ 0212/10319) 

 6. หนังสือที่ ศธ 0212/14646 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเมินตนเอง) รอบ 12 เดือน 

    -  แบบฟอร์มรายงาน DOWNLOAD

     -  ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ. 2563 DOWNLOAD

 7. หนังสือที่ ศธ 0212/15240 เรื่องปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตคามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563