ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)

 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)
           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีศึกษาธิการจังหวัดและ ผอ.สพม./สพป.เขต 1 ของจังหวัดนำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ 1. กทม. 2. อุบลราชธานี 3.ชลบุรี 4. กาญจบุรี 5. น่าน 6.และสตูล ร่วมประชุม
 
          ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้จังหวัดนำร่องดำเนินการการ Matrix ระดับจังหวัด 5 ประเด็น ดังนี้
              1. คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
              2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ
              3. การลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัด
              4. แผนบูรณาการการศึกษาปฐมวัย
              5. Matrix 1-4+งบประมาณ โดยใช้ SWOT Analysis
 
           กำหนดประชุมฯ ครั้งต่อไป 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.