Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0043348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
206
256
405
1693
7671
6001
43348

Forecast Today
168

9.75%
57.90%
1.05%
2.16%
29.14%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:52.206.226.77

Login Form

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิลา การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ประธานในพิธีเปิดการประชุมและชี้แจงโครงการฯ วัตถุประสงค์และรูปแบบการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน โดยวันที่ 28 ส.ค. 2561 มีพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปรับแนวความคิด ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบราชการ เข้าสู่ระบบราชการ 4.0

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ