Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0043357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
215
256
414
1693
7680
6001
43357

Forecast Today
168

9.74%
57.89%
1.05%
2.16%
29.16%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:52.206.226.77

Login Form

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้

                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้” เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ โฮเทล ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน รักษาราชการแทนผอ.กพร. สป.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สป. ต่อ นายพีระ รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในพิธี   มีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม  จำนวน 141 คน

                 นายพีระ รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ได้ให้แนวคิด “การจัดการความรู้   ยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้  นอกจากนี้ได้มีการฉายวีดีทัศน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อดีต-ปัจจุบัน”  และ  นำเสนอองค์ความรู้  จำนวน 11 องค์ความรู้  จาก 8 สำนัก  บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาได้จากฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของ สป. 

                   นายดำรง ลิมาภิรักษ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานที่นำเสนอ องค์ความรู้   และได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการเป็นข้าราชการที่ดีมีหิริ โอตัปปะ เป็นคนละอายและเกรงกลัวต่อบาป เป็นธรรมะของคนดี  และขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้1) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ   2) มีความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   3) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ