การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป. 62

การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558) และแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 1 – หมวด 7 และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน