การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ (chief change officer: cco) นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. องค์กรหลัก 4 องค์กรหลัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน 
         ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบราชการร่วมกัน ดังนี้ 1.การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) 1.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน 2.การพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน 2.1. การทบทวนบทบาทภารกิจ 2.2. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี 3.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.การประเมินผู้บริหารองค์การ ฯลฯ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็น 1.การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2.การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3.การเสวนาทางวิชาการประจำปี ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร