Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0126494
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
375
1044
2072
3921
15143
126494

Forecast Today
288

3.89%
47.96%
1.43%
1.75%
0.02%
44.96%
Online (15 minutes ago):19
19 guests
no members

Your IP:35.171.45.91

Login Form

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

 

                                สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนหน่วยงาน/ สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจในการให้บริการประชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) พร้อมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานผลในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในรอบต่อไป

                                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ได้กล่าว ขอให้แต่ละหน่วยงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ได้แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ระยะกลาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และระยะยาว ภายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.        ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการระยะสั้นดังกล่าว

                                หน่วยงาน/สำนักที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเน้นถึงประเด็นการเข้าถึงคลังข้อมูลประชาชน Linkage Center ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง และเป็นศูนย์กลางในการประสานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อขอเอกสารข้อมูลของประชาชนที่ขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งจะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามมาตรการระยะกลางต่อไปในอนาคตอันใกล้

 

สุวรรณา สรุป/เรียบเรียง

สโรชา/ถ่ายรูป
 

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ