Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0126415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
375
965
2072
3842
15143
126415

Forecast Today
72

3.89%
47.98%
1.43%
1.75%
0.02%
44.93%
Online (15 minutes ago):20
20 guests
no members

Your IP:35.171.45.91

Login Form

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.


                                         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 10 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สป. จำนวน 29 คน 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้แต่ละหน่วยงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สป. และร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งถือเป็นการบูรณาการหน่วยงานภายในเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สป. 
                                        ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดการความรู้ และร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการความรู้ตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ เพื่อให้มีขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานที่ครบถ้วน มีระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสมสอดรับกับบริบทของงานที่ปฏิบัติ และร่วมกันพิจารณานำองค์ความรู้ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 11 องค์ความรู้ มาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                         นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. (นางสาวนิติยา หลานไทย)ในฐานะรองประธานคณะทำงาน ได้ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน พิจารณาขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ หากสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ในอนาคต ขอให้เขียนคำอธิบายเป็นแนวทางในผลลัพธ์ที่ได้ไว้ด้วย เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สป. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ