ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2562 และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดประจำปี พ.ศ.2562 และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางเพียงจันทร์ ทองปาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลฯ มีผู้เข้าประชุมเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดลักษณะสำคัญขององค์การ หมวด 1 – 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ จำนวน 30 คน