โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2564  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และเดอะวีคเอนด์ หัวหิน (The Weekend Hua Hin) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                 นายสมภพอุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากรในสังกัด กพร.สป. เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับและนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานในสถานศึกษา ห้องบันทึกการสอนออนไลน์ ห้องตามรอยพระยุคลบาท ศูนย์การเรียนรู้อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ ร้านค้าสหการวิทยาลัยฯ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE และร้านกาแฟ( CAFÉ STATION ) ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรื่องการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท การสอนออนไลน์ และการจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน และศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน ชาวหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตกับนางสาวอุบล พุ่มบ้านเซ่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ภาพ/ข่าว กพร.สป.