ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) โดยมี นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
              ในการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 12 องค์ความรู้ ซึ่งพบว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทุกประการ
 
ผอ.กพร.สป.
นางเพียงจันทร์ ทองปาน กพร.สป.
3
4
5
6
7
8
 
ภาพ/ข่าว
กพร.สป.