header2

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ อุณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0889449
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
678
1844
5482
6618
2522
33194
889449

Forecast Today
768

3.67%
38.24%
6.93%
8.59%
0.01%
42.57%
Online (15 minutes ago):32
32 guests
no members

Your IP:3.92.28.52
Login Form

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ประจำปีงบประมาณ พ.2565

                     เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ   พิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน Performance Based ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ video conference (ZOOM)

                   ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับกระทรวง จะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ แผน 12 ของสภาพัฒน์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 6 ด้าน และถ่ายทอดมาถึงตัวชี้วัดระดับกระทรวง

                   มติที่ประชุมเห็นชอบ 8 ตัวชี้วัดกับกระทรวง ได้แก่

                    1. ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้าน E ducation ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของIMD👉สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลในภาพรวมและจัดทำระบบการรายงานผลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละกลุ่ม

                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) , (N-NET) 👉 กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่าง สป. และ สพฐ. โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน (ไม่นับรวมผลการทดสอบของเด็กพิเศษ)

                    3. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21👉 สพฐ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

                    4. ร้อยละของจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(Work Integrated learning)=ระบบ ทวิภาคี👉 สอศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

                   5. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา(Big Data for Education)👉 สป.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักโดยศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่การดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรายบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และฐานข้อมูลด้านการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

                    6. ความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและการนำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 สู่การปฏิบัติ👉 สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดตามแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2565

                   7. ความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ👉 สกศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดที่จะต้องขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

                    8. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรตามคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา👉 สอศ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุภัทร จำปาทอง
นายสมภพ อุณชาติ
นายต่อศักดิ์ สวัสดิเสริม
กพร.สป.
กพร.สป.
6
กพร.สป.
กพร.สป.
กพร.สป.
11
กพร.สป.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

search


repot psdg61

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบปร...
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 26 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.5/15111 เรื่องมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16362... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16358... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16304... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 0201.4/16336 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เว...
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201.4/16336 เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/16294 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.3/16223 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชน... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/15841 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ไ...
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15841 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/15926 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้า...
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15926... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 04 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.4/15838 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564
ศธ 0208/2605 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564
งานถวายบังคบพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 0201/15886 ประชาสัมพันธ์ในการใช้ตรา...
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0201/15886 ขอส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ศธ 0201.6/15775... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/16179 เพื่อนครอบครัว
วันอังคาร, 05 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 02145/16179 เพื่อนครอบครัว Read More...
IMAGE หนังสือประชาสัมพันธ์
วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564
หนังสือประชาสัมพันธ์ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564
ศธ 0201.3/ว15808 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0207/14832 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผ...
วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564
ศธ 0207/14832 เรื่อง... Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564
ที่ ศธ 0207/16286 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง Read More...
IMAGE
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจ...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร... Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564
มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบ...
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง... Read More...
IMAGE ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลั...
วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564
ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE เลื่อนข้าราชการ
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
เลื่อนข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38... Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

IMAGE
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
แจ้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน Read More...
คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...