header2

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ อุณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0787412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
689
1069
4788
9735
29117
90778
787412

Forecast Today
600

3.57%
39.13%
7.29%
6.35%
0.02%
43.65%
Online (15 minutes ago):37
37 guests
no members

Your IP:3.233.242.204
Login Form

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสป. ประจำปีงบฯ พ.ศ. 64  

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีของสป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ผอ.กพร.สป.

                 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  โดยมีนายสมภพ  อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมและคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

                 ในการนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดีใน 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีแนวทางในการดำเนินงานสอดรับกับนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจและความศรัทธาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งสังคม ชุมชน ประชาชน ผู้รับบริการ ว่าการบริหารงานภาครัฐจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

                 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit bank) (กศน.) โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (กศน.) โครงการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อการอยู่รอดร่วมกันหลังยุควิกฤตโควิด – 19 (กศน.) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G (สบศ.) โครงการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 ประจำปีงบประมาณ  2564 (ศธภ.7) โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (สกก.) โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (สกก.) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคง (ศปบ.จชต.) โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ (ศปบ.จชต.) โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สนย.) และโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) (สช.) 

                 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน (กศน.) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กศน.)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. ออนไลน์ (กศน.)  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ (กศน.) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 11 (สคบศ.)  และโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ (สกก.) 

                 นโยบายด้านองค์การ ประกอบด้วย โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (กศน.)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. (กศน.)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูล (Data Catalog) (ศทก.) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparence Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศปท.)  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สน.)  กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ สป. (สอ.)  กิจกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)) (สอ.) และโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (สคบศ.)   

                 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลากร กศน. (กศน.) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สคบศ.) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 (สคบศ.) กิจกรรมสร้างความผูกพัน (สอ.) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น“คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศปท.)  โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (ก.ค.ศ.) และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงาน ก.ค.ศ. (กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาพดี) (ก.ค.ศ.)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

search


repot psdg61

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบปร...
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 26 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE
วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ... Read More...
IMAGE ศธ 0236/14821 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รั...
วันจันทร์, 20 กันยายน 2564
ศธ 0236/14821 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
ศธ 0202.1/13339 เรื่อง กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียน ของ ศทก. Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
ศธ 0201.4/13115 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0202.3/1307 เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามความคาดหวัง... Read More...
IMAGE ศธ 0201.3/ว12874 เรื่อง แจ้งเวียน 4 เรื่อง
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0201.3/ว12874  เรื่อง แจ้งเวียน 4 เรื่อง Read More...
IMAGE ศธ 0208/1934 เรื่อง ขอส่งหนังสือเผยแพร่งา...
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564
ศธ 0208/1934  เรื่อง ขอส่งหนังสือเผยแพร่งานผลงานวิจัย Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564
ศธ 0201/12743  เรื่อง... Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ ศธ 0202.1/1466 เรื่อง ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ที่ศธ 02145/2289  เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE ศธ 02145/2286 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนหมายเลข...
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ 02145/2286 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขระบบโทรศัพท์   Read More...
IMAGE ศธ 0209/14570 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินง...
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ 0209/14570 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/14602 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และมอบห...
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0201.4/14602 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0202.1/14359 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0201.4/14269 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0208/2148 เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาว...
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0208/2148  เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน... Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง Read More...
IMAGE
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจ...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร... Read More...
IMAGE ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำน...
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง... Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564
มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบ...
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง... Read More...
IMAGE ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลั...
วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564
ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE เลื่อนข้าราชการ
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
เลื่อนข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38... Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

IMAGE
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
แจ้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน Read More...
คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...