ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 โดยมี นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

               เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯ ในการประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

              ในที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเหตุสภาวะวิกฤต 9 ด้าน ประกอบด้วย อุทกภัย อัคคีภัย การชุมนุมทางการเมือง แผ่นดินไหว กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ฝุ่นละออง PM 2.5 วินาศภัย/โจรกรรม การโจรกรรมข้อมูล โรคระบาดต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กำหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสำรองและบทบาทของทีมงานกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนกระบวนการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเหตุการณ์สภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น โดยมีนางเพียงจันทร์ ทองปาน นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20