ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ฯ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
ตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563

             กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
             การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดจำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงาน ก.ค.ศ. 2. สำนักงาน กศน. 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 5. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 6. สำนักนิติการ 7. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1. การปรับกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน 2. การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวง 3. การเปิดโอกาสทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ระดับการปฏิบัติ โดยมี 13 ประเด็นย่อย ซึ่งผลการดำเนินงานโดยรวมสามารถดำเนินการได้ตามผลผลิตและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ อาทิ ระบบ e-Inspection ของสำนักตรวจราชการฯ สามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid -19 ทำให้มีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการการเปิดเทอมของสถานศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ การจัดการเรียนการสอนทาง onlineของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถตอบโจทย์ในสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
             ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลรายงานประเมินส่วนราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ซึ่งในองค์ประกอบที่ 5 Protential Base การดำเนินการตามแผนปฏิรูปอิงค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ผลคะแนนประเมิน 85.00 ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ถือว่าเป็นผลงานการขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 7 หน่วยงาน ขอชื่นชมและให้ผลัดดันการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปองค์การในระยะ 3 ปี ต่อไปให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
             ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ซึ่งผลรายงานในวันนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกำกับองค์การที่ดีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20