header2

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ อุณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0787389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
666
1069
4765
9735
29094
90778
787389

Forecast Today
552

3.57%
39.13%
7.29%
6.35%
0.02%
43.65%
Online (15 minutes ago):33
33 guests
no members

Your IP:3.233.242.204
Login Form

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564 - 2565)  

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564 - 2565)
 
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564 - 2565) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเป็นคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 4 องค์กรหลัก จำนวน 50 คน
           ในการนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการจัดทำแผนระดับ 3 ของส่วนราชการ โดย ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ศธ.เป็นวิทยากรร่วมกับ นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพถ้าบริหารจัดการภาครัฐ(หมอองค์กร)เป็นวิทยากร
           นอกจากนี้ ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการระยะ 2 ปี ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในอดีตและปัจจุบัน เพื่อกำหนดปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก จัดลำดับความสำคัญของประเด็น SWOT สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยยุทธศาสตร์แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพื่อวิเคราะห์ลำดับความสำคัญให้มีจำนวนประเด็นที่เหมาะสมที่จะนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ กำหนดองค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ นำประเด็นความท้าทายและประเด็นยุทธศาสตร์จากผลการการวิเคราะห์ SWOT มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564-2565) วิทยากรดำเนินการบรรยาย โดยนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(หมอองค์กร)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

search


repot psdg61

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
... Read More...
IMAGE การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบปร...
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 26 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE
วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
การพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 21 กันยายน 2564
แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ... Read More...
IMAGE ศธ 0236/14821 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รั...
วันจันทร์, 20 กันยายน 2564
ศธ 0236/14821 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
ศธ 0202.1/13339 เรื่อง กระบวนการแจ้งข้อร้องเรียน ของ ศทก. Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
ศธ 0201.4/13115 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0202.3/1307 เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามความคาดหวัง... Read More...
IMAGE ศธ 0201.3/ว12874 เรื่อง แจ้งเวียน 4 เรื่อง
วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0201.3/ว12874  เรื่อง แจ้งเวียน 4 เรื่อง Read More...
IMAGE ศธ 0208/1934 เรื่อง ขอส่งหนังสือเผยแพร่งา...
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564
ศธ 0208/1934  เรื่อง ขอส่งหนังสือเผยแพร่งานผลงานวิจัย Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564
ศธ 0201/12743  เรื่อง... Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ ศธ 0202.1/1466 เรื่อง ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษา... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ที่ศธ 02145/2289  เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE ศธ 02145/2286 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนหมายเลข...
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ 02145/2286 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขระบบโทรศัพท์   Read More...
IMAGE ศธ 0209/14570 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินง...
วันศุกร์, 17 กันยายน 2564
ศธ 0209/14570 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/14602 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และมอบห...
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0201.4/14602 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564
ศธ 0202.1/14359 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0201.4/14269 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0208/2148 เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาว...
วันจันทร์, 13 กันยายน 2564
ศธ 0208/2148  เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน... Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันศุกร์, 22 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 20 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง Read More...
IMAGE
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจ...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร... Read More...
IMAGE ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำน...
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง... Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564
มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบ...
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง... Read More...
IMAGE ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลั...
วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564
ศธ 0201/13373 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE เลื่อนข้าราชการ
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
เลื่อนข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38... Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

IMAGE
วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564
แจ้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน Read More...
คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...