ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา

เรียน  บุคลากร กพร.

         ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา ราย ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

http://www.bga.moe.go.th/2018/wp- content/uploads/2020/05/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94-0213052020.pdf

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ