แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย

เรียน  บุคลากร กพร.

         ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ