คำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

เรียน  บุคลากร กพร.

         ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ราย นายเจน แผลงเดชา ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ