รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน  บุคลากร กพร.
         ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย นายธงธร การวิจิตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๔๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ   

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ