รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๑ ราย

เรียน  บุคลากร กพร.

         ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ