ที่ ศธ 0201.4/1065 เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 0201.4/1065 เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ