มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่