แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน.

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน.

1240