การประเมินผลงานของบุคคล กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับขำนาญงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินผลงานของบุคคล กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับขำนาญงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1239