การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

165