ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน