การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน