การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน  บุคลากร กพร.

          ขอแจ้งการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ของสำนักงาน ก.พ. โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป. ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ