ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัทฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัทฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.