ที่ ศธ 0201/15886 ประชาสัมพันธ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ สกสว. ใหม่

ที่ ศธ 0201/15886 ขอส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ สกสว. ใหม่

978