ศธ 02145/2289 เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการต่อการให้บริการช่องทางการเข้าถึงขอข้อมูลข่าวสารฯ (Covid-19) ครั้งที่ 2/2564

ที่ศธ 02145/2289  เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการต่อการให้บริการช่องทางการเข้าถึงขอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

918