ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0208/2190 เรื่อง เผยแพร่เอกสารสรุปถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

892