ศธ 0208/2148 เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (์NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

ศธ 0208/2148  เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน หรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (์NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

889