แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมุลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาองคณะรัฐมนตรี

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมุลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาองคณะรัฐมนตรี

717