ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 5 (Development Administrator in Digi8tal Era 5 – DAD5)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 5 (Development Administrator in Digi8tal Era 5 – DAD5)

1257