0201.3/8114 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" (ตู้ปันสุข)

ที่ ศธ 0201.3/8114 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" (ตู้ปันสุข)