สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 4 ฉบับ เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ

929