ศธ 0201.4/13115 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธ 0201.4/13115 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

828