ศธ 0202.3/1307 เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศธ 0202.3/1307 เรื่อง ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

814