ศธ 0208/1929 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจและการนำทิศทางองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศธ 0208/1929 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจและการนำทิศทางองค์การไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สกรีนช็อต 2021 08 20 161234