ที่ ศธ 0201.4/11776 เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 0201.4/11776 เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 0201.4/11776 เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)