ประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประชุมนิเทศLINK

ประชุมนิเทศการดำเนินการ
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้กับหน่วยงานในส่วนกลาง

ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM)