ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ

ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ
492