แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

DOWNLOAD