แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

plan psdg 2564